Samen school maken

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.

Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur.

De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op. De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen van het pedagogische team.

De leerlingenraad

De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld (artikel 37, §3, 8° decreet basisonderwijs).
Op basis van het participatiedecreet van 2 april 2004 kan in elke lagere school een leerlingenraad opgericht worden (zie omzendbrief GD/2004/03, Lokale participatie-regeling in het basis- en secundair onderwijs, 13 juli 2004). De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld moet via het schoolreglement aan de ouders meegedeeld worden.

Begeleiden en ondersteunen

Tijdens de schooluren rekenen we graag bij bepaalde activiteiten op de medewerking van ouders.

Denk aan leesouders, medewerkers aan het atelier en sport, begeleiders bij uitstappen,….

De leerkrachten staan in voor een pedagogische taak en vragen ouders om hen bij bepaalde taken te
ondersteunen.

In onze schoolgids kan je onder ‘wegwijs’ onze verwachtingen van ouders bij het begeleiden van uitstappen, nalezen. Wij vragen wel om de kinderen aan te spreken bij het overtreden van de afspraken.

Wil je graag een handje bijsteken, meldt dit dan zeker aan de leerkracht of de directeur.

Alle hulp is welkom!


Onze werking