Onze visie

Durf groeien en openbloeien!

Een kind dat zich goed voelt, kan en wil ontdekken en leren. Als school werken we aan een krachtige, contextrijke leeromgeving om dit natuurlijk proces te stimuleren, te sturen en te ondersteunen.

We willen dat een kind op onze school zijn eigenheid kan behouden door in een sfeer te werken die aanvaardend en positief bevestigend is. We willen dat elk kind zich goed voelt en een positief zelfbeeld behoudt.

Kinderen moeten zichzelf ontwikkelen binnen onze samenleving. Op onze school verwerven ze de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om zich volgens hun eigen weg ten volle te kunnen ontplooien in de maatschappij.

De Pit is een school die opteert voor een open pedagogisch project, waarin de inbreng van de kinderen centraal staat. De ervaringsgerichte aanpak en het binnenbrengen van de sociale realiteit zijn hierin essentieel.

Kinderen krijgen de gelegenheid om eigen ideeën uit te werken. Als leerkracht begeleiden we hen in dit proces en proberen we de eigen ervaring van kinderen nog meer te verrijken.

Elk van onze kinderen heeft een rugzak, waarbij we hen stimuleren om deze te vullen, zodat ze uitgroeien tot creatieve, kritische, bewogen, respectvolle en geëngageerde persoonlijkheden. We leren hen met een open geest naar de wereld te kijken en geven hen kansen om hun eigen talenten, sterktes en zwaktes te ontdekken, te ontplooien en te delen.

Op onze school is er ruimte voor de inbreng van kinderen. Zij bepalen mee het aanbod in de klas, maar leren tegelijkertijd omgaan met de verantwoordelijkheden die hieraan vasthangen.

Kinderen maken deel uit van een klasgroep en dragen hier mee verantwoordelijkheid voor. Ze kunnen hun eigen mening vertolken en helpen elkaar waar het mogelijk is. Kinderen leren dat een groep slechts goed functioneert als iedereen rekening houdt met regels en afspraken. Deze komen tot stand in samenspraak met de kinderen. Kinderen weten heel goed waarom afspraken er gekomen zijn en kunnen zich er dan ook gemakkelijker aan houden.

In deze groep krijgen kinderen de ruimte om te zijn wie ze zijn. We leren kinderen dat iedereen anders is en dat niet iedereen hoeft uit te blinken in elk domein. Aan de andere kant stimuleren we kinderen om datgene waar ze zelf goed in zijn ter beschikking te stellen van de hele groep.

Op die manier leren kinderen van elkaar en ondersteunen ze elkaar waar dat kan of nodig is.
Dit alles krijgt vorm door de Freinet-pedagogie. We werken met kringen, schrijfsels en kranten, dag- en weekplannen en ateliers. Kinderen werken coöperatief samen in hoeken en tijdens onderzoekswerk. Deze technieken bieden duidelijke structuren en geven een houvast aan de begeleiders.
Iedere begeleider en ieder schoolteam is anders en gaat hier flexibel mee om.

De concrete uitwerking van deze freinettechnieken wordt voortdurend geëvalueerd, bijgestuurd en uitgediept door het volledige leerkrachtenteam, steeds met de schoolvisie in het achterhoofd.


Een school waar ieder kind zijn/haar eigenheid kan behouden.


Mehrave
Islamleerkracht

Ons maatschappelijk doel

Wij willen er attent op maken dat de Freinetpedagogie zich niet alleen richt naar het alternatieve
circuit. Wij gaan ervan uit dat deze pedagogiek er is voor alle kinderen en niet alleen voor kinderen wiens ouders een bewuste keuze maken voor deze onderwijsvorm.

Hierbij willen wij ook ‘alle kinderen’ integreren en een spiegel vormen van de samenstelling van de
populatie. Dus een school waar ook kinderen met een andere huidkleur, met minder kansen, met een
ander geloof of geen, met een vreemde moedertaal… deel van uit maken.

Het belangrijkste streefdoel van de Pit is de kinderen samen in een multiculturele samenlevingsvorm te laten opgroeien, met begrip en waardering voor elkaar.

De Freinetpedagogie biedt kinderen in de toekomst heel veel voordelen: ze hebben immers leren samen-werken, samenleren en samen-leven. Zo wordt solidair, verdraagzaam en communicatief zijn, … realiteit in ons toekomstig maatschappelijk concept. Wij blijven zoeken en inspelen op de hedendaagse problematiek om een betere toekomstige samenleving na te streven.


Onze werking