Pedagogisch project

Een school voor kinderen

Durf groeien en openbloeien! Een kind dat zich goed voelt, kan en wil ontdekken en leren. Als school werken we aan een krachtige, contextrijke leeromgeving om dit natuurlijk proces te stimuleren, te sturen en te ondersteunen.

We willen dat een kind op onze school zijn eigenheid kan behouden door in een sfeer te werken die aanvaardend en positief bevestigend is. We willen dat elk kind zich goed voelt en een positief zelfbeeld behoudt.

Kinderen moeten zichzelf ontwikkelen binnen onze samenleving. Op onze school verwerven ze de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om zich volgens hun eigen weg ten volle te kunnen ontplooien in de maatschappij.

De Pit is een school die opteert voor een open pedagogisch project, waarin de inbreng van de kinderen centraal staat. De ervaringsgerichte aanpak en het binnenbrengen van de sociale realiteit zijn hierin essentieel. Kinderen krijgen de gelegenheid om eigen ideeën uit te werken. Als leerkracht begeleiden we hen in dit proces en proberen we de eigen ervaring van kinderen nog meer te verrijken.

Elk van onze kinderen heeft een rugzak, waarbij we hen stimuleren om deze te vullen, zodat ze uitgroeien tot creatieve, kritische, bewogen, respectvolle en geëngageerde persoonlijkheden. We leren hen met een open geest naar de wereld te kijken en geven hen kansen om hun eigen talenten, sterktes en zwaktes te ontdekken, te ontplooien en te delen.

Op onze school is er ruimte voor de inbreng van kinderen. Zij bepalen mee het aanbod in de klas, maar leren tegelijkertijd omgaan met de verantwoordelijkheden die hieraan vasthangen.

Kinderen maken deel uit van een klasgroep en dragen hier mee verantwoordelijkheid voor. Ze kunnen hun eigen mening vertolken en helpen elkaar waar het mogelijk is. Kinderen leren dat een groep slechts goed functioneert als iedereen rekening houdt met regels en afspraken. Deze komen tot stand in samenspraak met de kinderen. Kinderen weten heel goed waarom afspraken er gekomen zijn en kunnen zich er dan ook gemakkelijker aan houden. In deze groep krijgen kinderen de ruimte om te zijn wie ze zijn. We leren kinderen dat iedereen anders is en dat niet iedereen hoeft uit te blinken in elk domein. Aan de andere kant stimuleren we kinderen om datgene waar ze zelf goed in zijn ter beschikking te stellen van de hele groep. Op die manier leren kinderen van elkaar en ondersteunen ze elkaar waar dat kan of nodig is.

Dit alles krijgt vorm door de Freinet-pedagogie. We werken met een kring, schrijfsels, werkplannen, projecten en ateliers. Kinderen werken coöperatief samen in hoeken en tijdens onderzoekswerk. Deze technieken bieden duidelijke structuren en geven een houvast aan de begeleiders.

Iedere begeleider en ieder schoolteam is anders en gaat hier flexibel mee om.

De concrete uitwerking van deze Freinettechnieken wordt voortdurend geëvalueerd, bijgestuurd en uitgediept door het volledige leerkrachtenteam, steeds met de schoolvisie in het achterhoofd.

Ons maatschappelijk doel

Wij willen er attent op maken dat de Freinetpedagogie zich niet alleen richt naar het alternatieve circuit. Wij gaan ervan uit dat deze pedagogiek er is voor alle kinderen en niet alleen voor kinderen wiens ouders een bewuste keuze maken voor deze onderwijsvorm.

Hierbij willen wij ook ‘alle kinderen’ integreren en een spiegel vormen van de samenstelling van de populatie. Dus een school waar ook kinderen met een andere huidkleur, met minder kansen, met een ander geloof of geen, met een vreemde moedertaal… deel van uit maken.

Het belangrijkste streefdoel van de Pit is de kinderen samen in een multiculturele samenlevingsvorm te laten opgroeien, met begrip en waardering voor elkaar. De Freinetpedagogie biedt kinderen in de toekomst heel veel voordelen: ze hebben immers leren samen-werken, samen-leren en samen-leven. Zo wordt solidair, verdraagzaam en communicatief zijn,… realiteit in ons toekomstig maatschappelijk concept. Wij blijven zoeken en inspelen op de hedendaagse problematiek om een betere toekomstige samenleving na te streven.

Een school waar ouders welkom zijn

Het doel van ouders en leerkrachten is een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen.

Goede contacten tussen de ouders en leerkrachten is voorwaarde voor zo’n ontwikkeling. Ouders signaleren dingen die de leerkrachten ontgaan en omgekeerd.

Ouders zijn altijd welkom in samenspraak met de leerkracht. Ze kunnen deelnemen aan het klasgebeuren. Vanuit hun mogelijkheden en ervaringen kunnen zij een voor de kinderen verrijkende inbreng zijn bij projectwerk, leesatelier, workshops,…

Daarnaast kunnen zij participeren in werkgroepen, deelnemen aan het klokhuis (= schooloverleg) en overleggen tot in de schoolraad.

Begeleiden en ondersteunen

Tijdens de schooluren rekenen we graag bij bepaalde activiteiten op de medewerking van ouders. Denk aan leesouders, medewerkers aan het atelier en sport, begeleiders bij uitstappen,….

De leerkrachten staan in voor een pedagogische taak en vragen ouders om hen bij bepaalde taken te ondersteunen.

Op onze website kan je onder ‘wegwijs’ onze verwachtingen van ouders bij het begeleiden van uitstappen, nalezen. Wij vragen wel om de kinderen aan te spreken bij het overtreden van de afspraken.

Wil je graag een handje bijsteken, meldt dit dan zeker aan de leerkracht of de directeur. Alle hulp is welkom!

Ouderparticipatie

De school voert een open deurpolitiek, d.w.z. je komt binnen op de speelplaats en in sommige gevallen zelfs in de klas. Eens de bel is gegaan , vragen we ouders om de speelplaats te verlaten. Ouders die in de klas komen helpen vragen we om de poorten/deuren te sluiten wanneer je naar buiten gaat.

Verder betekent ouderparticipatie dat je, ieder volgens eigen mogelijkheden, de school helpt. Het zou fijn zijn als jullie deelnemen aan onze klasbabbels. Dat zijn een drietal avondvergaderingen per jaar die gaan over de werking van de klas. Daarop worden niet de vorderingen van ieder kind besproken, maar wel het groepsgebeuren. Welke projecten lopen er, wat staat er op school allemaal op til, hoe springt de leerkracht met onderwerp x of y om, hoe ziet de groepsdynamiek in de klasgroep er uit, enz. Deze vergaderingen zijn het kloppend hart van de school en daarom is je aanwezigheid belangrijk. De leerkracht leidt het gesprek met steun van de klasouder zodat er ook niet gepraat wordt over dingen die daar niet thuis horen (vb. individuele problematieken of onderwerpen over personen die niet aanwezig zijn).

Daarnaast is er twee keer per jaar een individuele bespreking tussen ouders en de leerkracht. Dan gaat het specifiek over de evolutie van het eigen kind.

Op schoolniveau zou het fijn zijn als ouders één keer per jaar een aantal uur vrijwillig meewerken aan de tuindag, de Happening, kriebelouders, leesouders,…

We beseffen ook dat, in een maatschappij waarbij de meeste jonge mensen met twee uit werken gaan, we realistisch moeten zijn in onze verwachtingen. We beschouwen dan ook de deelname niet als een verplichting maar wel als een engagement met leuke neveneffecten, zoals het beter leren kennen van andere ouders.

Naast al deze structurele mogelijkheden zijn er ook tal van sporadische engagementen. Binnen het klasgebeuren gebeurt het vaak dat we beroep doen op ouders om hun specifieke kennis mee te delen. Als er in een klas een project “ziekenhuis” loopt, is het leuk als een papa/mama verpleeg(st)er komt vertellen over haar werk en de bloeddruk van kinderen komt meten. Bij een project “techniek” kan iemand de werking van één of ander werktuig toelichten. Bij een project “voertuigen” kan je mee helpen een tractor of limousine op school te krijgen enz. Bij de kampen is er mogelijkheid om mee te gaan als ondersteuner van de leerkracht, bij uitstappen kan je de groep vervoeren, bij atelierwerking kan je zelf een artistiek atelier leiden… En je bent zeker ook welkom in de klassen waar je zelf geen kinderen hebt! 

Tot slot heeft elke klas één of twee “klasouders”. Dat is een persoon die heel dicht bij de leerkracht staat. Hij of zij helpt de leerkracht bij de organisatie van uitstappen en bij allerlei andere praktische zaken. De klasouder is ook een brugfiguur naar de andere ouders van de klas.

Als laatste zetelen er ook ouders in de schoolraad. Zij hebben een adviesfunctie.

Een dag op onze school

Voor- en naschoolse opvang

Op school is er elke ochtend betaalde opvang van 7u15 tot 8u25. Vanaf 8u25 zijn jullie welkom op de speelplaats en is er bewaking voorzien door de leerkrachten. ’s Avonds begint de opvang om 15u45 (op vrijdag om 15u15) en eindigt om 18u stipt. Op woensdag namiddag is er opvang van 12u05 tot 14u00.

Voor de ochtend- en avondopvang betaal je 1,20 euro per begonnen half uur per kind. Van 8u tot 8u25 betaal je 0,60 euro ongeacht het aankomstuur. Indien je kind later dan het einduur afgehaald wordt, betaal je per gezin per begonnen half uur 10 euro boete. We werken met een scanner en een unieke code per kind om het start- en einduur vast te leggen. De opvangverantwoordelijke scant de code van jullie kind als jullie aankomen. Wacht daarom aan de toog om het overzicht te bewaren.

Maandelijks ontvang je via smartschool een factuur voor de gepresteerde beurten.

Dag Voormiddag Namiddag
maandag 07.15u-08.25u 15.45u-18.00u
dinsdag 07.15u-08.25u 15.45u-18.00u
woensdag 07.15u-08.25u 12.04u-14.00u
donderdag 07.15u-08.25u 15.45u-18.00u
vrijdag 07.15u-08.25u 15.15u-18.00u

De school begint

Je kinderen breng je en haal je af op de speelplaats. ’s Morgens van 8u25 t.e.m. 8u40 en na school van 15u30 t.e.m. 15u45 zijn leerkrachten aanspreekbaar in de klas of op de speelplaats voor informele gesprekken. Voor alle andere gesprekken maken ouders via smartschool een afspraak met de klasjuf/zorg/directie.

Om 8u40 klinkt de bel en starten de lessen. Ouders nemen dan afscheid van hun kinderen. Zowel bij de kleuters als bij de lagere school starten we met de check-in om 8u40.

Dagen voormiddag namiddag
maandag 08.40u-12.35u 13.35u-15.30u
dinsdag 08.40u-12.35u 13.35u-15.30u
woensdag 08.40u-12.35u
donderdag 08.40u-12.35u 13.35u-15.30u
vrijdag 08.40u-12.35u 13.30u-15.00u

Speeltijden

Dagelijks worden de speeltijden georganiseerd van 10u40 tot 10u55 voor het kleuter- en lager onderwijs. De middagpauze is van 12u35 tot 13u35. In de namiddag loopt de laatste speeltijd voor de kleuters van 14u25 tot 14u10. Het lager onderwijs heeft in de namiddag speeltijd van 15u15 tot 15u30. Op vrijdagnamiddag is er geen speeltijd meer.

Dat wordt smullen: koek-, fruit-, en drinkpauze 

Als school streven we naar een gezonde levensstijl. Sporten en gezonde voeding vinden we belangrijk. Fruit en/of een gezonde koek zonder chocolade (in een koekendoos!) mag mee naar school als tussendoortje. Snoep en chocolade is niet toegelaten. Op school drinken we water. De kinderen krijgen zowel in de voormiddag als in de namiddag de mogelijkheid om iets te eten en te drinken. Op een schooldag eet je kind minstens 1 keer een stuk fruit of groente. Het andere tussendoortje kan een stuk fruit, groenten, een gezonde koek of noten zijn. Op woensdag is het fruitdag op school, dan geef je een stuk fruit of groente mee als tussendoortje. De hele dag door kunnen kinderen water drinken. Sommige kinderen mogen bepaalde voedingsmiddelen wegens gezondheidsredenen niet eten of drinken. In overleg met ouders wordt er voor deze kinderen een alternatief gezocht.

Middag

’s Middags stoppen we om 12u35. De kinderen eten dan in de klassen hun boterhammen op.

Ouders die hun kinderen tijdens de middag komen ophalen, zijn welkom via de voordeur op Overstraat 37. Ze halen hun kinderen zelf op in de klas. Om 13u35 starten de lessen terug. Kleuters kunnen geen middagdutje doen op onze school.

Na school

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigt de school om 15u30, op woensdag eindigt de school om 11u50 en op vrijdag eindigt de school om 15u00.

Ouders mogen hun kinderen opwachten op de speelplaats. Er is steeds een kwartier bewaking door leerkrachten. Daarna start de opvang voor de kinderen waarvan de ouders nog niet aanwezig zijn op de speelplaats.

Praktisch

Vervoer

De ingang van de school is gelegen aan de Veemarkt in het centrum van Diest. Op de Veemarkt kan je gedurende 30 minuten gratis parkeren en ook aan het zwembad kan je gratis je auto kwijt. Om de veiligheid te kunnen garanderen, mag je geen gebruik maken van andere ingangen (Overstraat). Op het terrein wordt niet gefietst. Alle eigen fietsen kunnen geparkeerd worden in de fietsenstalling links langs de ingang.

Afgelopen jaren werden er veel fietsjes aangekocht door onze school waardoor kleuters en de eerste graad alle dagen tijdens de eerste en de middagspeeltijd mogen fietsen op de verharde speelplaats (niet ’s ochtends of ’s avonds).

Fietsen, steppen, inlineskaten en skateboarden zijn enkel toegelaten op de speelplaats op wieltjesdagen of tijdens middagsport.

Onze school biedt geen busvervoer aan.

Communicatie

Om een vlotte communicatie met ouders te garanderen communiceren wij zoveel mogelijk via Smartschool. Alle brieven, vragen en oproepen worden via Smartschool gestuurd. Tijdens de infoavond voorzien wij informatiemomenten over het gebruik van Smartschool. Daar kan je terecht met al je vragen.

Indien je geen toegang tot het internet hebt, geven wij graag alle informatie door op papier. Geef ons gerust een seintje.

WhatsApp-groepjes gebruiken we enkel om vervoer te regelen en te melden dat er een bericht werd gestuurd via Smartschool.

De Facebookpagina’s worden alleen gebruikt voor het delen van foto’s en het aankondigen van evenementen op school.

Op het schooloverleg, ook wel het klokhuis genoemd, worden alle ouders en medewerkers van de school uitgenodigd en worden zaken besproken die de gehele school aan belangen en het interne klas gebeuren overschrijden. Punten kunnen altijd aangebracht worden bij de directeur of bij één van de leden van de schoolraad.

Schoolonkosten en facturatie

In het kader van kosteloos onderwijs vragen wij geen geld voor alle schoolbenodigdheden. Jaarlijks gaat elke klas op kamp en dit kadert binnen de klassikale werking. Het aantal dagen dat een klas op kamp gaat, loopt in stijgende lijn op. In de lagere school geldt een maximum van 520 euro (= minder scherpe maximumfactuur) over de hele schoolcarrière heen:

Eerste leerjaar: 1 nacht, 35€ per lln
Tweede leerjaar: 1 nacht, 35€ per lln
Derde leerjaar: 1 nacht, 35€ per lln
Vierde leerjaar: 2 nachten, 60€ per lln
Vijfde leerjaar: 2/3 nachten, 150€ per lln
Zesde leerjaar: 4 nachten, 205€ per lln

Deze betalingen worden gefactureerd met een bijhorende mededeling. Ouders die deze bijdrage van de kampen niet kunnen betalen, mogen hiervoor contact opnemen met de directeur. Op die manier kan er een individueel aangepast betalingsplan (rekening houdend met de mogelijkheden van de ouders) opgesteld worden.

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, zwemmen…), waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen (= scherpe maximumfactuur):

Kleuters:            55 euro

Lagere school : 105 euro

Levensbeschouwelijke vakken

Als ouder van de lagere school heb je de keuzemogelijkheid tussen verschillende erkende levensbeschouwelijke vakken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vrijstelling van levensbeschouwelijke vakken aan te vragen. De keuze voor een vrijstelling dien je in bij de directeur binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van inschrijving of uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar als je keuze voor een vrijstelling een verandering van keuze is. Als je kind vrijgesteld is van de verplichting om les te volgen in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer, dan moet je kind de vrijgekomen lestijden spenderen aan de studie van je eigen levensbeschouwing. Je kind mag tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

Wie voor het eerst een keuze moet maken (kinderen die in het eerste leerjaar stappen en de nieuwe kinderen van de lagere school) dient het nodige keuzedocument in te vullen. Wie wil wijzigen van keuze (een andere keuze dan wat je kind vorig schooljaar heeft gekozen) dient een nieuw keuzedocument in te vullen. Dit moet echter gebeuren voor 30 juni van het voorgaande schooljaar. Deze documenten kan u op het secretariaat verkrijgen.

Wie bij hetzelfde levensbeschouwelijk vak van vorig schooljaar blijft, hoeft helemaal niets te doen.

Wat als je kind ziek is

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch of via smartschool.

Voor alle leerlingen in de lagere school geldt er een voltijdse leerplicht. D.w.z. dat je als ouder zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje mag schrijven. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van een dokter nodig. Ziektebriefjes mogen steeds bezorgd worden aan de klasleerkracht zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de klasleerkracht bezorgen.

Voor alle leerlingen vanaf 5 jaar geldt er een leerplicht van 290 halve dagen. D.w.z. dat je als ouder zelf ziektebriefjes mag schrijven zolang je voldoet aan de 290 halve dagen aanwezigheid. Dat zijn ook de zogenaamde z-briefjes. Deze kan je schrijven voor een periode die langer is dan drie opeenvolgende kalenderdagen. Een doktersbriefje kan ook. Ziektebriefjes mogen steeds bezorgd worden aan de klasleerkracht zodra je kind weer naar school komt.

Besmettelijke ziektes

Als je kind ziek is, is de kans op besmettingen voor de andere kinderen reëel. Niet voor alle ziektes of aandoeningen echter is dit gevaar even groot. De stelregel bij ons op school is, dat als de kans op besmetting groot is, het kind thuis dient te blijven.

Besmettelijke ziekten moeten gemeld worden aan de directeur of het CLB. Dit geldt voor de volgende infecties: covid 19, bof, buikgriep, voedselinfecties, buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, hersenvliesontsteking, infectie met EHEC, infectie met Shigella, kinderverlamming (polio), kinkhoest; krentenbaard, kroep, mazelen, roodvonk, schimmelinfecties, schurft, tuberculose en windpokken.

Tevens dienen de begeleiders in de Pit geen medicatie toe! Ouders geven de medicatie die kinderen eventueel nodig hebben zelf. Bij chronische zieken of andere uitzonderlijke situaties zal de school toch medicatie toedienen. het is dan echter noodzakelijk dat het attest in bijlage door de behandelende arts wordt ingevuld. De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.

Ook luizen komen voor op deze lijst van besmettelijke ziektes. Op onze school hanteren we een luizenprotocol. Deze kan je nalezen op onze website of op het secretariaat. Hierdoor proberen we onze school luizenvrij te houden.

Verjaardagen

Het vieren van een verjaardag is een feest!

Wij zetten onze jarige kinderen heel graag in de bloemetjes! Jarigen mogen een traktatie meebrengen voor de klasgenootjes, maar dit is uiteraard geen verplichting. Geschenkjes meebrengen voor alle klasgenootjes apart vinden we geen goed idee. Een voorleesboek of een spelletje voor de klas zijn fijne alternatieven, maar ook dit is absoluut geen verplichting.

Waarmee kan je trakteren?

Mag wel Mag niet
fruit chips
cake zonder chocolade chocolade
popcorn frisdrank
tapas snoep
smoothie room
wafel taart
droge koek
rijstwafels
pannenkoeken

Alleen naar huis

We vinden het belangrijk dat leerlingen de school op een veilige manier verlaten. Om een overzicht te bewaren over de leerlingen die zelfstandig de school mogen verlaten, werken we met een pasje. Dit pasje wordt aan de boekentas vastgemaakt en geeft aan de toezichter een duidelijk overzicht.

Schoolmateriaal

Op onze school krijgen de kinderen al het nodige materiaal om de eindtermen te bereiken en de ontwikkelingsdoelen na te streven. Hiermee beantwoorden we ook aan de kosteloosheid van het basisonderwijs. Uiteraard blijft het materiaal dat door de school is aangekocht, op school bewaard.

We vragen voor je lagere schoolkind(eren) om een boekentas, waarin een A4-map past, aan te schaffen.

Kledij

Wanneer de hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet in sommige lessen aangepaste kledij worden gedragen. In sommige gevallen zal het dragen van een badmuts of een shortje aangewezen of zelfs verplicht zijn. In andere gevallen zal de directeur of de betrokken leerkracht naargelang van het geval het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden. Bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, bij sport en zwemmen, bij expressie of creatieve activiteiten.

Turnen en zwemmen

Vele ouders staan erop dat hun jonge spruiten eens flink de benen kunnen strekken. Daar staan wij achter. Elke week staat er sport en spel op het programma. De meeste uren worden door een leermeester lichamelijke opvoeding gegeven.

Kinderen van de lagere school voorzien een turnzak met een korte broek, T-shirt en gymschoenen waarvan de zool geen zwarte strepen nalaten.

Zowel de oudste kleuters als de lagere schoolkinderen gaan maandelijks zwemmen onder begeleiding van de turnleerkracht en de leerkracht.. In een zwemzak horen best 2 handdoeken, 1 voor de voeten en 1 voor de rest van het lichaam, en een zwempak of -broek. Het zwembad vraagt uitdrukkelijk om geen lange zwemshorts te dragen. Zwemouders die de groepen willen helpen begeleiden zijn altijd welkom en dienen een korte broek (boven de knie) te dragen. Meer richtlijnen bij het begeleiden van het zwemmen, worden meegedeeld tijdens de infoavonden in september. Zwemdata worden doorgegeven via Smartschool.

Atelier

Doorheen het schooljaar organiseren we ateliers waarbij kinderen kunnen kiezen uit een heel divers aanbod. Ook ouders die over creatieve of andere vaardigheden beschikken kunnen deelnemen aan het organiseren van een atelier. Daarnaast is elke ondersteunende hulp welkom.

Toneel en cultuurevenementen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan ook in contact komen met theater, film en tentoonstellingen. Wij zullen zoveel mogelijk hieraan deelnemen.

De speelplaats

De kinderen spelen tijdens de voorziene speeltijden op de daartoe voorziene ruimte. De kleuters mogen net als de andere kinderen gebruik maken van de hele oppervlakte. Specifieke afspraken worden samen met de kinderen gemaakt en kan je ook steeds volgen in de verslagen van de schoolraad. Je kan de afspraken op de speelplaats terugvinden.

Geld, waardevolle voorwerpen, speelgoed, huisdieren

Dit laten we best thuis. Alle betalingen verlopen via een overschrijving. Dus je kind hoeft nooit geld mee te brengen naar school. Daarnaast kan de school nooit verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of verdwijning van waardevolle voorwerpen.

Rookverbod

In onze school is er altijd en overal een totaal verbod van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten. Het schoolteam zal continu toezien op de naleving van dit verbod. Bij het niet naleven van dit verbod zal de betrokken persoon de toegang tot het schooldomein ontzegd worden.

Levensbeschouwelijke kentekens

Om het pedagogisch project van het GO! te kunnen realiseren zijn we verplicht om in onze school om het dragen van levensbeschouwelijke kentekens niet toe te laten.

Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

Uitstappen en kampen

In elke klas worden een aantal didactische uitstappen georganiseerd die passen in een project of thema. Dit kan een bezoek zijn aan een museum, een theatervoorstelling, verkeerspark, schoolreisje…. Onze meerdaagse uitstappen kaderen in het pedagogisch project van de school. Ze zijn voor de kinderen een leerrijke ervaring op gebied van sociale vaardigheden en beogen natuurlijk ook het leren door ervaren.

Medicatie op school

Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk thuis te nemen.
Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 • De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet
  nemen. Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat of afprinten via de website van de school.
  Je kan het best meenemen bij elk doktersbezoek.
 • De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven.
  Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa, …). Het is best dat in dat geval je kind zo snel mogelijk opgehaald wordt op school. Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Klasouders

Geef je de klas van je kind graag een duwtje in de rug? Help je de klasleerkracht graag eens een handje? Of wil je de band met/tussen alle  ouders van de klas versterken?

Word dan klasouder van de klas van jouw kind!

Als klasouder kan je de klas van je kind op verschillende manieren ondersteunen. Je zit samen met de klasleerkracht en bekijkt hoe je je steentje bij kan dragen tijdens een les, uitstap of na schooltijd.  Jij vult samen met de leerkracht in hoe jouw hulp er concreet kan uitzien.

Opgelet: Klasouders zijn geen klachtenbehandelaars. Met klachten kan elke ouder altijd zelf terecht bij de betrokken leerkracht of bij de directeur. Elke klasouder vult de opdracht in, naargelang de beschikbare tijd en eigen mogelijkheden.

Huiswerkbeleid

Visie van de school op huiswerk

Onze school vindt het wenselijk dat kinderen thuis regelmatig oefenen op leerstofonderdelen die ze moeten automatiseren. Lezen, schrijven en vlot hoofdrekenen leer je niet op één dag en vragen herhaalde inoefening, zowel in de klas als thuis. Als je vaak oefent, gaat het steeds vlotter en komt het de andere leerstofonderdelen ten goede. In de derde graad krijgen kinderen diversere taken voor thuis, ter voorbereiding van de overgang naar het secundaire onderwijs. Er is een aanbod leren leren.

Hoe kunnen ouders dit helpen inoefenen

Via Smartschool vind je oefenmateriaal en leuke links waarmee je thuis aan de slag kan.

Moeilijkheden thuis extra inoefenen

In de klas volgen we kinderen intensief op. Vanuit ons zorgbeleid proberen we om kinderen zo goed mogelijk binnen de klas te begeleiden. Leerlingen die een leerstof-onderdeel niet helemaal begrepen hebben, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht of korte begeleiding door een zorgleerkracht. Wanneer dit niet volstaat, kunnen we aan ouders vragen om dit ook thuis mee op te volgen. Op die manier willen we alle krachten bundelen om het leerproces van onze leerlingen optimaal te ondersteunen.

Informatiekanalen

Rapport

In december en in juni krijgt je kind een rapport.

 • de leergebieden die in de leerplannen zijn opgenomen: Nederlands, wiskunde, Wereldoriëntatie, Muzische Vorming, Lichamelijke Opvoeding, (Frans)
 • het welbevinden (hoe kinderen zich voelen) en betrokkenheid
 • de manier waarop men in groep omgaat (sociale vaardigheden)
 • gedrag en werkhouding en manier waarop het leren wordt aangepakt zelfsturing en ondernemingszin
 • de talenten en interesses

Vervroegd in het lager onderwijs beginnen

Ouders kunnen beslissen om hun kind vervroegd het lager onderwijs te laten aanvatten. Dit kan na de zomervakantie van het jaar waarin het kind vijf jaar wordt. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het gewoon lager onderwijs ingeschreven worden, na advies van het C.L.B. en na toelating door de klassenraad. Hou er wel rekening mee dat je kind dan leerplichtig is.

Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen

Ouders kunnen ook beslissen om hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Ze zijn wel verplicht hierover vooraf het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding in te winnen. Ook in dit geval wordt van het kind regelmatig schoolbezoek verwacht, zoals dit voor alle leerplichtigen geldt.

Zittenblijven in het niveau kleuter- en in het niveau lager onderwijs.

De school beslist welke leerling er in het basisonderwijs overgaat en welke blijft zitten (exclusief de overgang van kleuter naar lager waar bijzondere modaliteiten gelden zoals hierboven uiteengezet). Indien de school beslist om een leerling te laten overzitten in het niveau kleuteronderwijs of in het niveau lager onderwijs, dan wordt deze beslissing genomen na voorafgaandelijk overleg met het CLB. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen mondeling toelichting bij de beslissing met kennisgeving van de begeleidende maatregelen gedurende het volgende schooljaar.

Verlengd verblijf in het lager onderwijs

Wanneer je kind 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan het nog één schooljaar het lager onderwijs volgen, zulks na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB neem je als ouder daaromtrent een beslissing. Wanneer je kind 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan het niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs. Zodra je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft verworven, kan het niet langer de lessen in de lagere school blijven volgen; tenzij na toelating door de klassenraad.

Website

Hier vind je meest recente informatie terug. Surf naar www.freinetschooldepit.be

Inschrijven van leerlingen

Je kiest als ouder en gezin voor het Freinetonderwijs en De Pit. Kinderen die in onze school zijn ingeschreven, blijven ingeschreven voor de duur van hun hele schoolloopbaan, tenzij zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school worden uitgesloten tenzij zij zelf een andere schoolkeuze maken, of tenzij je kind beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en wordt uitgeschreven wegens onredelijkheid van aanpassingen na wijzigende noden tijdens je schoolloopbaan.

De kinderen zitten bij de jongste kleuters in graadklassen en voor de 2de en 3de kleuterklas en de hele lagere school in jaarklassen. De leerkracht begeleidt steeds twee jaar dezelfde groep. De capaciteit voor het schooljaar 2023-2024 is vastgelegd op maximum 22 kinderen per leerjaar in de lagere school en per geboortejaar in de kleuterschool. De juiste procedure en data voor de inschrijvingen van het schooljaar 2024-2025 liggen nog niet vast. We passen deze tekst aan op het moment dat we hier meer info over hebben.

Weigering

De inschrijving van leerlingen die zich aandienen nadat het contingent waartoe zij behoren vol is, worden uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven. Een uitgestelde inschrijving is niet gelijk aan een niet-gerealiseerde inschrijving.

Indien, nog voor de voorrangsperiodes afgesloten worden, beide contingenten vol zijn, wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld de inschrijving geweigerd en wordt de uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister gewijzigd in een niet-gerealiseerde inschrijving.

De ouders van de leerlingen die op deze wijze niet ingeschreven kunnen worden en alle volgende leerlingen, ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging.

Indien, op het moment dat de voorrangsperiodes afgesloten worden, het andere contingent niet vol is, worden de openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld, indien de ouders dit nog wensen en met respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen chronologie.

De leerlingen die op deze wijze niet ingeschreven kunnen worden, worden geweigerd en de ouders ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging.

Freinetschool de Pit kan weigeren om uw kind dat definitief uitgesloten werd, opnieuw in te schrijven gedurende het lopende, het volgende en het daaropvolgende schooljaar.

(bron: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2010-2011/g1042-14.pdf)

Veranderen van school

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de school-verandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet je die informatie (voetnoot) overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school, binnen een redelijke termijn, het overleg op met u, het CLB en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB beslist de school binnen een redelijke termijn, en uiterlijk 60 kalenderdagen na de effectieve start van de lesbijwoning of de aanpassingen die de leerling nodig heeft proportioneel dan wel disproportioneel zijn. Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikt, waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Bij schoolverandering in de loop van een schooljaar moet de uitschrijvende school binnen een week de gegevens inzake de problematische afwezigheden, meer bepaald het aantal halve dagen met code B, van de leerling aan de inschrijvende school bezorgen. Dit biedt de nieuwe school enerzijds zicht op het feit of de betrokken leerlingen een historiek van problematische afwezigheden heeft, anderzijds dient in de toekomst, in functie van het dossier schooltoelagen, het totaal aantal problematische afwezigheden per volledig schooljaar gekend te zijn.

Als uw kind van school verandert, dient de school de leerlingengegevens over te gedragen aan de nieuwe school. De overdracht kan enkel betrekking hebben op de leerling specifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van uw kind en slaat nooit op gegevens in verband met schending van de leefregels (behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt). U kunt inzage krijgen in de over te dragen gegevens als u er expliciet om verzoekt en kan tegen vergoeding een kopie van deze gegevens verkrijgen. U hebt eveneens het recht om toelichting te verkrijgen. Na inzage van de stukken kunt u zich tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

Als uw kind beschikt over een gemotiveerd verslag voor toelating tot het geïntegreerd onderwijs of over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan zal de school bij schoolverandering een kopie van dit verslag overdragen aan de nieuwe school, zoals thans door de regelgeving wordt opgelegd.

*Overgangsmaatregel schooljaar 2016 – 2017: Indien het verslag nog niet klaar is op het moment van de inschrijving volstaat het een voorlopig document van het C.L.B. te overhandigen, waaruit blijkt dat het handelingsgericht diagnostisch proces is doorlopen, maar dat het verslag nog niet werd gefinaliseerd. Het verslag moet op de nieuwe school zijn bij de start van de effectieve lesbijwoning!

Inspraak op onze school

Je hebt het recht de volgende documenten in te zien:

Het individuele leerlingendossier dat alle relevante informatie over je kind bijhoudt. Wij vragen je wel dat je hiervoor een afspraak met de directeur maakt. Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn.

De verbeterde schriftelijke kopieën van toetsen, proeven en examens van uw kind.

CLB

Er is ook een mogelijkheid om een persoonlijk gesprek tussen ouder en C.L.B.-medewerker te houden. Dit kan rechtstreeks door de ouder via het C.L.B. telefonisch (013 31 18 44) aangevraagd worden. Het is optimaal indien de ouder dit via de begeleider of eventueel de coördinator regelt of de begeleider, eventueel de coördinator, minstens hiervan op de hoogte brengt.

 Contactpersonen clb

 •           An Dylst, directeur, Sint-Margrietstraat 13, 3582 Beringen

•            Nele Pellin, psycho pedagogisch consulent, 016 25 27 83, nele.pellin@g-o.be

•            Noor Verbeeck, 016 25 27 83, noor.verbeeck@g-o.be

•            Linda Janssens, paramedisch werker, 013 31 18 44

•            Jos Beirnaerts, arts, 013 31 18 44

Soms zijn er op school kindbesprekingen over je kind. Een Multi-Disciplinair-Overleg (M.D.O.) neemt plaats na een afspraak gemaakt door de zorg, de directeur en/of de C.L.B.-medewerker. Iedereen die betrokken is met het kind, de ouder(s), de begeleider, de directeur, de C.L.B.-medewerker(s) en eventueel therapeut(en) worden op het M.D.O. uitgenodigd. Hiervan wordt een verslag gemaakt door de begeleider/directeur.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.

Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur. De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op. De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen van het pedagogische team.

Voor onze school is de schoolraad als volgt samengesteld:

 Personeel

 • Annelies Van Esch
 • Hilde Renders
 • Jessica Mebis

 Ouders

 • Rozelien Cardoen
 • Evi Deferm

 Gecoöpteerd

 • Ivan Popovic
De directeur heeft enkele een adviserende rol in de schoolraad.

Vakantie en vrije dagen

Hervatting der lessen vrijdag 01.09.2023
Pedagogische studiedag Woensdag 20.09.2023
Facultatieve vrije dag Vrijdag 06.10.2023
Herfstvakantie maandag 30.10 t/m 05.11.2023
Pedagogische studiedag Vrijdag 10.11.2023
Facultatieve vrije dag woensdag 06.12.2023
Kerstvakantie maandag 25.12.2023 t/m zondag 07.01.2024
Pedagogische studiedag woensdag 24.01.2024
Krokusvakantie maandag 12.02 t/m zondag 18.02.2024
Pedagogische studiedag woensdag 13.03.2024
Paasvakantie maandag 01.04 t/m zondag 14.04.2024
Feest van de arbeid woensdag 01.05.2024
Hemelvaartsdag donderdag 09.05.2024
Vrije dag vrijdag 10.05.2024
Pinkstermaandag maandag 20.05.2024
Facultatieve vrije dag woensdag 12.06.2024
Einde schooljaar vrijdag 28.06.2024

Instapdagen kleuters

maandag 06 november 2023
maandag 08 januari 2024
donderdag 01 februari 2024
maandag 19 februari 2024
dinsdag 15 april 2024
maandag 13 mei 2024

Bereken hier de instapdatum van je kindje.