Hoe inschrijven

Je kiest als ouder en gezin voor het Freinetonderwijs en De Pit. Kinderen die in onze school zijn ingeschreven, blijven ingeschreven voor de duur van hun hele schoolloopbaan, tenzij zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school worden uitgesloten tenzij zij zelf een andere schoolkeuze maken, of tenzij je kind beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en wordt uitgeschreven wegens onredelijkheid van aanpassingen na wijzigende noden tijdens je schoolloopbaan.

De kinderen zitten bij de jongste kleuters in graadklassen en voor de 2de en 3de kleuterklas en de hele lagere school in jaarklassen. De leerkracht begeleidt steeds twee jaar dezelfde groep. De capaciteit voor het schooljaar 2021-2022 is vastgelegd op maximum 22 kinderen per leerjaar in de lagere school en per geboortejaar in de kleuterschool.

De inschrijvingsmomenten voor nieuwe leerlingen, op De Pit voor schooljaar 2022-2023 zijn vastgelegd op stadsniveau.

28/03/2022

  • Voorrangsperiode voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen
  • Voorrangsperiode voor kinderen van personeel

07/05/2022

  • Iedereen kan zich inschrijven, dit kan hier vanaf 09.00u

Om in te kunnen schrijven hebben we een officieel document nodig waarmee je je kind kan identificeren. Wij vragen je daarom de Kids-ID van je kind of een document van gezinssamenstelling mee te brengen bij de inschrijving. Dat document kan je verkrijgen op het gemeentehuis.

Wanneer kan je je kind inschrijven in onze school?

Wij zijn er elke dag op de gewone schooluren om jouw vragen te beantwoorden.

Vanaf zaterdag 7/05/2022 om 09.00u kan je hier inschrijven.

Achteraf kan je een van ons een mail ontvangen met een uitnodiging om de inschrijving op school de vervolledigen.

Daarnaast zijn we er tijdens de grote vakantie gedurende de eerste week van juli en de twee laatste weken van augustus.

Mocht geen van deze momenten voor jou passen, dan maken we graag een afspraak.

Toelatingsvoorwaarden

Om in onze school ingeschreven te worden, moet je kind op de instapdatum voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden:

IN HET KLEUTERONDERWIJS

Je kind moet de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben om op één van de specifieke instapdata die de overheid bepaald heeft toegelaten te worden om aanwezig te zijn op school.
Vanaf de leeftijd van drie jaar mag je kind op elk tijdstip instappen.

IN HET LAGER ONDERWIJS

Een leerling die vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die het voorafgaande schooljaar ingeschreven was in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs, wordt toegelaten in het lager onderwijs mits een gunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs.

Bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing van het Nederlands, kan de klassenraad van het lager onderwijs de leerling toelaten mits het volgen van een taalintegratieproject. Bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van andere redenen, kan de klassenraad van het lager onderwijs de leerling toelaten.

Een leerling die vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die het voorafgaande schooljaar niet was geschreven in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs, kan toegelaten worden door de klassenraad van het lager onderwijs. De klassenraad van het lager onderwijs beslist of de leerling toegelaten wordt in een regulier traject en/of taalintegratietraject.
Een leerling die zes jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar én die ten minste het voorgaande
schooljaar ingeschreven was in een erkende school voor Nederlandstalige kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290 halve dagen aanwezig is geweest, wordt toegelaten in het lager onderwijs mits een gunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs. Het advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs wordt uiterlijk 30 juni meegedeeld aan de ouders. Indien er geen advies gegeven wordt op uiterlijk 30 juni, wordt er uitgegaan van een gunstig advies voor de leerling. Bij een ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs wordt de leerling toegelaten mits het volgen van een taalintegratieproject.

Een leerling die zes jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar én die ten minste het voorgaande
schooljaar ingeschreven was in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs, maar gedurende die periode niet ten minste 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig is geweest, wordt toegelaten tot het lager onderwijs mits gunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs. Bij een ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing van het Nederlands, kan de klassenraad van het lager onderwijs de leerling toelaten mits het volgen van een taalintegratieproject. Bij een ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van andere redenen, kan de klassenraad van het lager onderwijs de leerling toelaten.

Een advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs wordt ten laatste op 30 juni van het lopende
schooljaar meegedeeld. Een advies van de klassenraad van het lager onderwijs wordt aan de ouders
meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of 10 dagen na de inschrijving. In afwachting van de mededeling is de leerling onder opschortende voorwaarden ingeschreven. Bij overschrijding van de termijn is de leerling ingeschreven.

Een leerling die zes jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die het voorgaande schooljaar niet was ingeschreven in een erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs, kan toegelaten worden door de klassenraad van het lager onderwijs. De klassenraad van het lager onderwijs beslist of de leerling toegelaten wordt in een regulier traject en/of taalintegratietraject.

Voor alle leerlingen die zeven jaar geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar gelden de
bovenstaande voorwaarden niet.

BIJ EEN VERSLAG DAT TOEGANG VERLEENT TOT HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

Beschikt je kind over een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs of een tijdelijk verslag naar aanleiding van de coronamaatregelen, dan moet je dit bij de inschrijving afgeven, zodat de school het overleg kan opstarten met jou, het CLB en de klassenraad. Je kind wordt dan voorlopig ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Na het overleg word je kind ofwel uitgeschreven wegens onredelijkheid van de aanpassingen ofwel definitief ingeschreven. We kunnen je kind dan inschrijven in het gewone curriculum ofwel in een individueel aangepast curriculum.

De beslissing over het volgen van een gemeenschappelijk of individueel aangepast curriculum, wordt uiterlijk zestig kalenderdagen na de start van de lesbijwoning genomen.

Mocht na de inschrijving blijken dat je kind op het moment van de instap in de school over een verslag beschikte waarvan de school niet op de hoogte was, dan wordt de inschrijving van je kind automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarden.

Praktisch

Volgend formulier dient volledig ingevuld te worden:

  • akkoord met het schoolreglement (= de Pitgids)

Alle informatie die jullie doorgeven is vanzelfsprekend strikt persoonlijk, maar ze is tegelijk onontbeerlijk voor zowel de begeleiders als de administratie.

Weigering

De inschrijving van leerlingen die zich aandienen nadat het contingent waartoe zij behoren vol is, worden uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven. Een uitgestelde inschrijving is niet gelijk aan een niet-gerealiseerde inschrijving.
Indien, nog voor de voorrangsperiodes afgesloten worden, beide contingenten vol zijn, wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld de inschrijving geweigerd en wordt de uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister gewijzigd in een niet-gerealiseerde inschrijving.

De ouders van de leerlingen die op deze wijze niet ingeschreven kunnen worden en alle volgende leerlingen, ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging.

Indien, op het moment dat de voorrangsperiodes afgesloten worden, het andere contingent niet vol is, worden de openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld, indien de ouders dit nog wensen en met respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen chronologie.

De leerlingen die op deze wijze niet ingeschreven kunnen worden, worden geweigerd en de ouders ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging.

Freinetschool de Pit kan weigeren om uw kind dat definitief uitgesloten werd, opnieuw in te schrijven
gedurende het lopende, het volgende en het daaropvolgende schooljaar.
(bron: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2010-2011/g1042-14.pdf)


Praktisch